Brugervilkår (herefter refereret til som ”Betingelser”)

Udstedelsesdato for disse Betingelser: 14. december 2017

Selskabet bag Lendme.dk:

Lendme ApS

Applebys Plads 7

1411 København K

CVR nummer 37445290

(Herefter refereret til som ”Lendme”).

Introduktion

Lendme er en uvildig formidler af finansielle lånetilbud på det danske marked.

Tjenesten består i, at Lendme videreformidler din og din eventuelle medansøgers låneforespørgsel til de långivende selskaber og banker, som Lendme samarbejder med. Dette sker med henblik på, at du kan sammenligne disses tilbud.  Lendme kan ikke garantere, at de långivende selskaber og banker afgiver et tilbud på baggrund af din ansøgning. Lendme er derfor ikke forpligtet til at præsentere dig for et tilbud.

Såfremt du og din eventuelle medansøger vælger at gøre brug af et af de indkomne tilbud, så er det låneforhold, der opstår, udelukkende mellem dig/jer som låntager(e) og det långivende selskab eller bank som långiver.

Lendme indgår ikke som part i et eventuelt låneforhold, og Lendme yder ikke nogen form for rådgivning i forhold til, hvilke af de modtagne tilbud du bør vælge, hvorfor Lendme ikke kan stilles til ansvar for en manglende opfyldelse af aftalen eller tilbuddet, der er formidlet gennem Lendme.dk.

Fra du modtager et tilbud fra et långivende selskab eller bank, skal du seneste 14 dage efter accepterer dette, ellers bortfalder tilbuddet.

For dig som forbruger koster det ikke noget at benytte dig af Lendme.dk til indhentelse af lånetilbud.

Lendme modtager et honorar fra det långivende selskab eller bank, som yder et lån til dig, for at formidle kontakten mellem dig og det långivende selskab eller bank.

Generelt

Disse Betingelser beskriver forudsætningerne samt forholdene, der gør sig gældende for, at Lendme kan formidle lånetilbud til dig. Dit samtykke er en forudsætning for, at du kan benytte Lendme.dk samt de tjenester, som Lendme stiller til rådighed.

Ved at udfylde ansøgningsskemaet, anmoder du Lendme om, på dine vegne, at indhente lånetilbud hos de långivende selskaber og banker, som Lendme samarbejder med samt løbende at informere dig om de tilbud, de långivende selskaber og banker ønsker at tilbyde dig.

Udstedelsesdatoen for disse Betingelser ses øverst på siden. Lendme kan ændre og/eller opdatere disse Betingelser, når de finder det nødvendigt. Når disse ændringer er foretaget, vil du ved at bruge Lendme.dk angive din accept af ændringerne.

Immaterielle rettigheder

Rettighederne til navnet, varemærket samt alle øvrige immaterielle rettigheder på hjemmesiden Lendme.dk eller i materiale produceret eller gengivet af Lendme tilhører Lendme eller licenshaveren(ne), som Lendme har indgået aftale med.

Det er ikke tilladt at foretage en låneforespørgsel, bruge hjemmesiden eller dets indhold til andet end privat brug, og der må ikke på nogen måde videregives, kopieres eller sælges information til en tredjepart, uden Lendmes skriftlige godkendelse heraf.

Ved at afgive information eller feedback om Lendme eller tjenesterne der tilbydes på Lendme.dk i skriftlig eller mundtlig form, giver du en uigenkaldelig samtykke til at Lendme frit og uden kompensation kan bruge, videregive og fremvise denne information, med angivelse af dit navn.

Dit ansvar

Du er ansvarlig for, at:

  • alle de informationer, du angiver i ansøgningsskemaet, er korrekte og retvisende,

  • din brug af Lendme.dk og de tjenester, der tilbydes, ikke strider mod disse Betingelser eller gældende ret,

  • ikke dele dine loginoplysninger med andre, da de er personlige og kan indeholde informationer omkring dine lånetilbud.

Ansvarsfraskrivelse

Lendme formidler alene kontakten mellem dig og de långivende selskaber og banker, som Lendme samarbejder med, hvorfor Lendme ikke kan drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, tvister eller økonomiske tab, der opstår i forbindelse med et eventuelt låneforhold. Låneforholdet består alene mellem dig og det långivende selskab eller bank.

Lendme er ikke ansvarlig for fejl i lånetilbud, priser eller betingelser i øvrigt, da tilbuddene kun er vejledende og den endelige aftale altid indgås direkte med långiver.

Lendme er ikke erstatningspligtig for indirekte eller indirekte tab, i forhold til IT nedbrud, svigtende adgang til data og/eller ødelæggelse af data i vores systemer, der skyldes en af følgende begivenheder; terror, hærværk, strømsvigt, computervirus og/eller hacking, uroligheder, sabotage, naturkatastrofer eller force majeur, lockout, strejke, blokade eller boykot.

Dette gælder også generelt for forhold, der er uden for Lendmes kontrol, også selvom det kun er dele af funktionaliteterne, der berøres.

Indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger

Ved at acceptere disse Betingelser giver du samtidigt samtykke til, at Lendme må indsamle og dele dine personoplysninger med de långivende selskaber og banker, som Lendme samarbejder med, med henblik på at indhente personlige tilbud på finansielle ydelser og lån til dig.

Alle personoplysninger, som Lendme modtager, behandles strengt fortroligt og i henhold til lov om behandling af personoplysninger.

Lendme indsamler dine personoplysninger med det formål at formidle finansielle ydelser og lån samt løbende at vurdere, om der skulle være mulighed for at tilbyde dig bedre og billigere finansielle produkter og tjenesteydelser.

Dine oplysninger vil også blive anvendt til at administrere din brug af de produkter og tjenesteydelser, som Lendme tilbyder samt til markedsføring af relevante produkter eller tjenesteydelser samt statistik.

Lendme indsamler også data, som viser, hvordan og hvornår du bruger Lendme.dk, hvilken hjemmeside du kom fra, hvilke sider på Lendme.dk du besøger, samt hvilken enhed du bruger for at tilgå Lendme.dk.

Indsamling og behandling af hvordan og hvornår du bruger Lendme.dk sker med det formål løbende at forbedre hjemmesiden og de tjenester, Lendme stiller til rådighed for dig og andre brugere.

Lendme vil i nogle tilfælde indsamle information om dig fra andre kilder end dig selv, og disse kilder kan inkludere:

  • Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige

  • Offentlige myndigheder

Grundlaget for Lendmes behandling af dine personoplysninger er disse Betingelser, samt din brug af Lendme tjenester.

Lendme opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne  yde de tjenester som Lendme tilbyder, på de vilkår som du har accepteret i henhold til disse Betingelser, eller så længe som påkrævet i henhold til gældende ret.

I tilfælde af du allerede har et kundeforhold til et eller flere af de långivende selskaber og banker som Lendme samarbejder med eller, et af deres koncernforbundne selskaber, så giver du også samtykke til at de långivende selskaber og banker som Lendme samarbejder med kan inddrage og behandle eventuel persondata om dig som de, eller et af deres koncernforbundne selskaber, allerede har i deres besiddelse, til brug for behandling af din låneansøgning, herunder den kreditvurdering de udfører.

Automatiske individuelle afgørelser

Lendme, og de långivende selskaber og banker som Lendme samarbejder med, kan i nogle tilfælde anvende automatiske individuelle afgørelser i forbindelse med din brug af Lendmes tjenester. Formålet vil være at sikre den hurtigst mulige behandling, med færrest mulige fejl til følge. Det vil medføre at Lendme, og de långivende selskaber og banker som Lendme samarbejder med, ikke kan inddrage andre vurderinger eller informationer i forhold til indhentelse af lånetilbud, end hvad du stiller til rådighed, eller hvad Lendme og de långivende selskaber og banker som Lendme samarbejder med, kan indhente fra andre datakilder.

Nyhedsmail

Når du tilmelder din mail til vores nyhedsmail-tjeneste på Lendme.dk, kan vi bruge dine personlige informationer til at kontakte dig i forbindelse med markedsføringstiltag. Denne mulighed omfatter også de selskaber, som Lendme samarbejder med, og hvis produkter og tjenesteydelser, Lendme formidler. Du kan til enhver tid trække dit samtykke, til at modtage vores elektronisk nyhedsbrev eller anden elektronisk markedsføring, tilbage, ved at kontakte Lendme skriftligt på info@lendme.dk, eller ved at bruge "Afmeld"-linket i e-mailen. Afmelding er selvfølgelig gratis.

Videregivelse

Ved at acceptere et lånetilbud  formidlet gennem Lendme.dk, så er du indforstået med og accepterer at  Lendme videregiver dine persondata til den långiver du har valgt.

Vær opmærksom på at den data Lendme videregiver sammen med eventuel anden data, som långiver indhenter fra dig eller fra andre informationskilder, ligger til grund for det aftaleforhold, der oprettes, og at långivers behandling af denne data sker i henhold til deres betingelser. Derfor opfordrer Lendme dig til at nærlæser alle aftalevilkår . Lendme er ikke part i forhold til din aftale med långiver, og er derfor ikke ansvarlige for långivers behandling af dine data.

Du accepterer at den långiver du indgår låneaftale med kan give Lendme oplysning om at der er indgået en endelig låneaftale, med det formål Lendme kan registrere at Lendmes tjeneste er udført og at sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

I henhold til persondataloven har du ret til indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, som Lendme har registreret om dig. Lendme har ret til at kræve betaling for at fremsende skriftlig information til dig efter takster fastsat af justitsministeren. Du kan få oplyst, hvilke typer og til hvilke formål oplysninger kan videregives, samt hvem der kan modtage oplysninger på grundlag af samtykket.

Hvis oplysningerne ikke er korrekte, vil Lendme straks berigtige oplysningerne samt oplyse eventuelle andre databehandlere, der måtte have modtaget de forkerte oplysninger.

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige part og vil blive behandlet strengt fortroligt. Dine persondata vil ikke uden dit skriftlige samtykke blive videregivet til andre end de til Lendme koncernforbundne selskaber samt de tredjeparter, hvis produkter eller tjenesteydelser Lendme formidler. Dog vil oplysninger blive udleveret, hvis det kræves af en offentlig myndighed - herunder politiet - i forbindelse med efterforskning af kriminalitet eller i medfør af skattekontrolloven.

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@lendme.dk, hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger vi har registreret, og hvordan disse behandles.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker at indgive en klage i forhold til Lendmes behandlingen af dine persondata så kan det ske til Datatilsynet.

Tilbagekaldelse af din accept

Du kan til enhver tid modsætte dig behandling af dine persondata, eller tilbagekalde din accept af disse Betingelser ved at skrive til kundeservice@lendme.dk.

Effekten af at modsætte dig, eller begrænse, Lendmes mulighed for at behandle dine personoplysninger er at Lendme ikke vil kunne tilbyde dig de tjenester som Lendme yder.

Lendme kan i henhold til ufravigelige regler være forpligtet til at opbevare dine persondata samt andre informationer registreret i forbindelse med din brug af Lendme.dk eller i forbindelse med eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser, hvori oplysningerne skal indgå, selv efter din accept er tilbagekaldt.

Hvem samarbejder Lendme med

Lendme formidler kredit på vegne af Basisbank, Ekspres Bank, Nordea Finans, Pensam Bank og Resurs Bank.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem dig og Lendme afgøres i henhold til dansk lov ved byretten i København.